Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECTBUREAU OPLEIDING EN ADVIES BV

1. OPDRACHTBEVESTIGING
1.1 De opdrachtverstrekking dient schriftelijk te geschieden door middel van een opdrachtbevestiging of ondertekening offerte van Projectbureau Opleiding en Advies.
1.2 Projectbureau Opleiding en Advies is niet verplicht te onderzoeken of de offerte of opdrachtbevestiging werd ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
1.3 De opdrachtgever geeft aan Projectbureau Opleiding en Advies de opdracht door middel van het opsturen van het door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of ondertekende offerte.
1.4 Projectbureau Opleiding en Advies kan de opdrachtverstrekking afwijzen zonder opgave van redenen.
1.5 Nadat Projectbureau Opleiding en Advies de opdrachtverstrekking heeft geaccepteerd, maakt zij een afspraak voor het opstarten van het adviestraject.
1.6 De acceptatie van de ondertekende offerte of de opdrachtbevestiging heeft tot gevolg, dat tussen de opdrachtgever en Projectbureau Opleiding en Advies een overeenkomst ontstaat waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

2. OPDRACHTUITVOERING
2.1 Het overeengekomen tarief voor deze opdracht is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Projectbureau Opleiding en Advies tot nu toe heeft verstrekt.
2.2 Projectbureau Opleiding en Advies zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2.3 De opdrachtgever zorgt ervoor,dat alle documenten en gegevens die Projectbureau Opleiding en Advies nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in bezit komen van Projectbureau Opleiding en Advies. De opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van het bedrijf.
2.4 De samenstelling van het team van Projectbureau Opleiding en Advies kan gewijzigd worden. Deze wijziging mag de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden.

3. ADMINISTRATIEVE REGELS
3.1 Ontbinding van het contract is niet meer mogelijk, nadat de opdrachtgever aan Projectbureau Opleiding en Advies de opdracht heeft verstrekt.
3.2 Indien de opdrachtgever een bezoek/bespreking van Projectbureau Opleiding en Advies annuleert, dan bedragen de kosten:
  • Tot 5 werkdagen voor de afspraak € 0.-
  • 5 tot 1 werkdag(en) voor de afspraak € 150.-
  • Binnen 1 werkdag voor de afspraak € 300.-
3.3 Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de medewerker van Projectbureau Opleiding en Advies, zal Projectbureau Opleiding en Advies er alles aan doen om een geschikte vervanger te regelen. Lukt dit niet, dan zal Projectbureau Opleiding en Advies in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum afspreken. De overeenkomst tussen Projectbureau Opleiding en Advies en de opdrachtgever blijft gewoon bestaan.
3.4 Projectbureau Opleiding en Advies behoudt zich het recht voor een datum voor een bezoek/bespreking te wijzigen. Projectbureau Opleiding en Advies zal hierover de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren.
3.5 Voor eventuele schade, voortvloeiend uit het veranderen van een bezoek-/besprekingsdatum, is Projectbureau Opleiding en Advies niet verantwoordelijk.

4. BETALING
4.1 Betalingen worden binnen veertien dagen na declaratiedatum verwacht. Bij niet tijdige betaling van de factuur is Projectbureau Opleiding en Advies gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Indien de factuur dertig dagen na de declaratiedatum nog niet betaald is, kan Projectbureau Opleiding en Advies vanaf de vervaldatum (veertien dagen na de declaratiedatum) de wettelijke rente in rekening brengen. Het is niet toegestaan om de betalingenop te schorten, tenzij aangetoond kan worden dat Projectbureau Opleiding en Advies zijn verplichtingen niet nakomt.
4.3 Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel ervan, is Projectbureau Opleiding en Advies gerechtigd per maand 1% rente over het factuurbedrag in rekening te brengen. Indien tot incasso wordt overgegaan, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75.-

5. ALGEMEEN
5.1 Projectbureau Opleiding en Advies verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
5.2 De opdrachtgever en haar medewerkers mogen zonder instemming van Projectbureau Opleiding en Advies aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van Projectbureau Opleiding en Advies. Tevens zal de opdrachtgever aan derden geen inzage geven in de rapportage van Projectbureau Opleiding en Advies.