Privacyreglement

•A. Privacyreglement van Projectbureau Opleiding en Advies BV. Hierna te noemen Projectbureau.

1. Doel van het privacyreglement
Als consument heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacyreglement, is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

2. Begripsbepalingen
Persoonsgegeven
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat een verband gelegd moet kunnen worden tussen gegevens en uw identiteit als persoon.

Verwerking van Persoonsgegevens
De verwerking, opslag, of iedere andere handeling met persoonsgegevens.
Bestand
Gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit bestand van gegevens gecentraliseerd is of verspreid, dat volgens criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen
Verantwoordelijke
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander behorend tot de organisatie van Projectbureau , die alleen of tezamen verantwoordelijk is voor het vaststellen van het doel en de middelen van verwerking van Persoonsgegevens
Bewerker
Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke van Projectbureau persoonsgegevens verwerkt.
Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; dit is iedereen over wie gegevens verstrekt worden aan Projectbureau ongeacht het doel van deze gegevens verstrekking en ongeacht de verstrekker van de persoonsgegevens
Derde
Iedere ander niet zijnde de betrokkene of één van de bovengenoemde personen die gemachtigd is om persoonsgegevens te verstrekken en verwerken.

3. Reikwijdte
Dit Reglement is van toepassing op alle bestanden van persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gehouden door Projectbureau.

4. Doel van en voorwaarden voor het verwerken van Persoonsgegevens
  1. Projectbureau verwerkt gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet.
  2. Projectbureau verzamelt persoonsgegevens met een bepaald, omschreven en gerechtvaardigd doel.
  3. U als betrokkene verleent ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zo niet dan zal projectbureau geen persoonsgegevens van u verwerken. Dit betekent dat u als betrokkene in vrijheid uw wil heeft geuit. U geeft toestemming voor de verwerking van uitsluitend die persoonsgegevens die omschreven zijn in dit reglement. Uw toestemming blijkt uit het aankruisen van een vakje waarbij u verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden. Deze toestemming kunt u intrekken middels een e-mailbericht. info@projectbureau.nl
  4. Projectbureau zal dan zorg dragen voor verwijdering van de gegevens.
  5. Projectbureau onderscheidt persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens zijn NAW -gegevens, geboortedatum, burgers servicenummer en dergelijke, in de meest brede zin van het woord. Cursus - , resultaat- en examengegevens worden gekoppeld aan de NAW - gegevens.
  6. Deze gegevens worden verwerkt met als doel om examens aan te vragen bij onderscheidenlijke exameninstanties, zoals CCV/CBR, NI-BHV enz. enz.. Tevens worden de afloopdata van de diploma’s en certificaten van de cursisten in het systeem gezet, om te bewaken dat het diploma/certificaat haar geldigheid niet verliest. Daarnaast heeft het verwerken van de algemene persoonsgegevens tot doel financiële vergoeding van de diensten mogelijk te maken.

5. De wijze van verwerking van Persoonsgegevens
  1. De gegevens die Projectbureau verwerkt zijn niet bovenmatig en ter zake dienend voor het doel van de gegevensverwerking.
  2. Projectbureau is als verantwoordelijke in de zin van de Wet verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens. Het handelen van Projectbureau met betrekking tot persoonsgegevens wordt bepaald door dit reglement. Projectbureau is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Daartoe zijn maatregelen getroffen met betrekking tot beveiliging van apparatuur en programmatuur waarmee de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd, ter beveiliging van de bestanden tegen verlies of aantasting van de persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisname.

6. Informatieverstrekking aan Betrokkene
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als betrokkene recht op inzage van het bestand van uw gegevens en een omschrijving van het doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Deze informatie kunt u ten allen tijde opvragen bij Projectbureau.

7. Kennisgeving
Het privacyreglement kan door middel van een verwijzing op de site worden ingezien en desgewenst worden afgedrukt. Eventuele aanvullende informatie ter zake kan via e-mail worden ingewonnen.

8. Vernietiging van Persoonsgegevens

De bezoeker heeft als betrokkene het recht zijn persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan hij middels een e-mailbericht kenbaar maken. Projectbureau draagt vervolgens zorg voor vernietiging overeenkomstig de Wet.

9. Klachten
Indien een bezoeker als betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement of de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet worden nageleefd, kan hij/zij zich te wenden tot Projectbureau als verantwoordelijke in de zin van de Wet. Indien vervolgens dit voor betrokkene niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel resultaat, heeft betrokkene de volgende mogelijkheden:
  • Een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit College kan na onderzoek middels bestuursdwang en zelfs een dwangsom Projectbureau opdragen de overtreding ongedaan te maken.
  • Bij de Rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van Projectbureau ongedaan te maken.

10. Looptijd van de verwerking van Persoonsgegevens
Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht zolang sprake is van verwerking van persoonsgegevens door Projectbureau.

11. Wijziging van het Reglement
Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. Deze wijzigingen worden een maand nadat ze bekend zijn gemaakt op de website van Projectbureau van kracht.

12. Inwerkingtreding, inzage en kopieën
Dit reglement is met ingang van 1 januari 2009 in werking getreden en door leerlingen/klanten opvraagbaar. Er is melding gedaan op de nieuwspagina van de website www.projectbureau.nl